Adatkezelési tájékoztató

A Budapesti Történeti Múzeum adatkezelési tevékenységéről

A Budapesti Történeti Múzeum, mint személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (“GDPR”) előírtakon alapul. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli az érintettek személyes adatait.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a www.btm.hu weboldalon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül

1. Adatkezelő azonosító adatai:
Budapesti Történeti Múzeum
székhely: 1014 Budapest, Szt. György tér 2.
képviselő: Népessy Noémi főigazgató

Releváns kapcsolattartási adatok
Telefonszám: +3614878801
E-mail cím: gdpr@btm.hu
adatvédelmi tisztviselő: dr.. Balogh Andrea

2. Adatkezelési tevékenység:

Adatkezelés alatt, az Adatkezelő által végzett alábbi műveletek értendők: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.1.Az adatkezelés célja

– az Adatkezelő által szervezett programon történő részvétel
– hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
– személyes kapcsolattartás

2.2. Az adatkezelés időtartama

– az Adatkezelő által szervezett programon történő részvétel esetén a program lezajlásáig
– hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig
– személyes kapcsolattartás a hozzájárulás visszavonásáig

2.3. Az adatkezelés jogalapja:

– az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont];
– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont];

2.4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

– hírlevél küldése: név, email cím,
– múzeum által szervezett programon való részvétel: név, email cím, telefonszám
– személyes kapcsolattartás: név, email cím

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő munkavállalói.

5. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő kizárólagos önkormányzati fenntartású költségvetési szerv, gazdálkodása átlátható, működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint a GDPR előírásainak érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen.

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

6.1. kérelmezheti az Adatkezelőktől az Önről kezelt személyes adatokhoz
történő hozzáférést
.
A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőktől
arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés, amennyiben igen, jogosult
hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőktől az
adatkezelésről.

6.2. kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését illetve
törlését
, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását. A helyesbítés
és törlés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok
helyesbítését kérje az Adatkezelőktől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön
kérelmének megfelelő terjedelemben korlátozhatja.

6.3. megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog. Ön
jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, kérheti továbbá, hogy a személyes adatait az
Adatkezelő más Adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

6.4. megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását
részben vagy egészben bármikor visszavonja
.

7. Panasz benyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

– közvetlenül az Adatkezelőkhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az 1 pontban rögzített elérhetőségeken
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

– bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

Az adatkezeléssel, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldemény útján, vagy az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos, jelen tájékoztatóban nem szereplő további információkat az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

A BTM adatvédelmi tisztviselője: dr. Balogh Andrea
E-mail: balogh.andrea@btm.hu

Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztató:

Adatkérő lap – személyes adatok egyéni hozzájáruláson alapuló kezeléséhez: